هنر راستین انسان را در شکوفا ساختن استعدادهایش یاری می دهد!
50 بازدید
محل نشر: سایت
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بر این اساس کار هنر از یک سو پاسداری ارزش های انسانی، ارتباط و انتقال مبانی زیبایی و زشتی، درست و نادرست و از سوی دیگر رسوخ دادن مبانی فکری در ذهن، پروراندن اندیشه و آشکار ساختن حقایق درونی و تفسیر از طبیعت از طریق آثار حسی است؛ از این رو شاخصه های هنر دینی را شاید بتوان در موارد زیر دانست: هنر راستین جهت دهنده است، افراد را به سوی لایتناهی حرکت و پرواز می دهد، هنر راستین در برابر جریانات اجتماعی متعهد و مسئول است، در برابر ظلم و ستم بی تفاوت نمی ماند، آدمی را در برابر ستمکاران و استثمارگران به حرکت وامیدارد، هنر راستین در صدد پر کردن خلاء های اجتماعی است، هنر راستین انسان را در شکوفا ساختن استعدادهایش یاری می دهد، هنر متعهد می کوشد تا بیابد آدمی در چه راهی و چگونه به سعادت می رسد، هنر متعهد آفرینندگی ایجاد کرده، عشق به خدا محبت به مردم را در دل ها زنده می کند و خشم ها و نفرت ها را از میان بر می دارد و همچنین هنر متعهد موجب خلاقیت است و نهان پنهان را آشکار می سازد. پس باید بیان داشت که ویژگی هنر دینی عبارتند از ارائه برنامه یا عملکردی که دارای چنین علایمی باشد: خلاقیت، بیدار کنندگی، سازندگی، جهت دهی، اعتلا بخشی، ایجاد روح قوی، شجاعت و شهامت، زنده کننده تمایلات به اوج گیری و فرو نهادن قید و بندها.