چشم بیدار مدیر
60 بازدید
محل نشر: سایت
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
رفتار کارگزارانت را زیر نظر بگیر و بازرسان مخفی راستگو و وفادار برایشان بگمار، زیرا بازرسی نهایی و مراقبت پنهانی تو، آنان را به حفظ امانت و مدارا با رعیت وا می دارد. «عهدنامه مالک» حفاظت و حراست از ارزش‌ها و دستاوردهای نظام، از پایه های اصلی قدرت و ثبات حکومت اسلامی است که با مراقبت های دائم و نظارت دقیق بر حرکات دشمنان اسلام و کارشکنی بدخواهان و کنترل کارمندان، حکومت را در اجرای عدالت و تحقق اهداف منیع و رفیع آن یاری می دهد.