فاطمه کیست؟
52 بازدید
محل نشر: سایت
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
می خواهم پروانه شوم تا اندکی از شکوه گل را درک کنم، هر چند قدرت درک حقیقت او را ندارم؛ راه گلی که در خانه وحی شکفته شد. گلی که آینه تمام نمای یک انسان نمونه وایده آل است. او عشق پدر بود. مادر معصومین(ع)، مادر غم‌ها و مصیبت‌ها، مادر فضایل و بزرگواری‌ها، مادر کرامت‌ها‌، مادر محبت، مادر شجاعت و متانت و مادر عبادت بود