مدیریت جهادی درعرصه تبلیغ علوم دینی
59 بازدید
محل نشر: سایت
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مدیریت جهادی در عرصه تبلیغ علوم دینی به چه معناست؟ و چرا مقام معظم رهبری بر این نکته تاکید دارند که باید درعرصه تبلیغ علوم دینی نیز مدیریت جهادی حاکم شود؟ منظور از مدیریت جهادی، حضور همگانی است یعنی همان روحیه ای که جامعه و کشور در دوران دفاع مقدس داشت. اگر قرار است همین روحیه نیز بر مدیریت امروز نظام حاکم باشد، نیازمند لوازمی است که در سایه درک آن لوازم، روحیه جهادی در جامعه نهادینه و محقق خواهد شد.