راهکارهای مبارزه با فساد اداری
57 بازدید
محل نشر: سایت
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
فساد اداری پدیده ای همزاد حکومت است. یعنی از زمانی که فعالیت های بشر شکل سازمان یافته و منسجمی به خود گرفت، فساد اداری نیز همچون جزء لا ینفکی از متن سازمان ظهور کرده است. فساد اداری ، امروزه عارضه ای است که با درجات متفاوت گریبان گیر همه کشورها می باشد. رواج فساد اداری و اقتصادی در یک جامعه باعث بی اعتمادی به نظام سیاسی ، پایمال شدن حقوق افراد جامعه ، افزایش فقر، کاهش سرمایه گذاری، بهره مندی نابرابر از فرصت ها ، تضعیف فرهنگ کار و نوآوری ، ایجاد و افزایش بی عدالتی می گردد. در سایه فساد اقتصادی ، فرایند پیشرفت و توسعه زیان می بیند و بسیاری از متغیرهای اقتصادی همچون تورم، بیکاری و... از این پدیده تاثیر می پذیرند. به همین دلیل ، همواره کسانی که به فکر سلامت نظام اجتماعی بشر و رشد و تکامل آن بوده اند، در اندیشه پیش گیری و مبارزه با این پدیده شوم اجتماعی افتاده اند. پیامبران الهی و اولیای حق، در این میان نقش بسیار برجسته ای داشته اند. آنان مبارزه با فساد و تباهی و برقراری قسط و عدل در جامعه را سر لوحه برنامه های تبلیغی خود قرار داده و در این راه، جان نثاری های فراوانی از خود نشان داده اند.