شاخصه های هنر دینی
69 بازدید
محل نشر: سایت
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
هنر فعالیتی است که زیبایی را نمودار می سازد و سعی دارد آن را در درون انسان وارد کند و رغبتی در ما پدید آورد که حاصل آن عروج روحی ، احیای عواطف و تلطیف روان خواهد بود تا در سایه ان فضایل اخلاقی تثبیت و پستی ها و رذایل ریشه کن شوند. بر این اساس کار هنر از یکسو پاسداری ارزشهای انسانی، ارتباط و انتقال مبانی زیبایی و زشتی، درست و نادرست و از سوی دیگر رسوخ دادن مبانی فکری در ذهن ، پروراندن اندیشه و آشکار ساختن حقایق درونی و تفسیر از طبیعت از طریق آثار حسی است.