ویژگی های نظام اسلامی
57 بازدید
محل نشر: فضای مجازی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1394
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
ویژگی های نظام اسلامی اسلام دینی است که دارای نظام ویژه خود می باشد که لازم است برای شناخت این نظام ویژه، به ویژگی های آن بپردازیم و آن ویژگی ها عبارتند از: 1ـ حاکمیت روح توحیدی: نظام اسلامی، نظام تعاون، احسان، عدل و ایثار است نه نظام استثمار، استخدام، استعباد و استعمار و آن چه که رشته همه شئون نظام را به همدیگر پیوند می دهد و بر آن مجموعه حاکم است، اصل توحید و الهی بودن است، در این نظام هیچکس حق تعدی به دیگران و تحمیل بر آن ها را ندارد. آیات فراوانی در قرآن، همه را در برابر مقررات الهی یکسان دانسته، روح حاکم را روح عبادی معرّفی کرده است نه طغیان، در حالی که در نظام های دیگر، روح حاکم روح تمتع مادی است نه روح تعبّد توحیدی، روح گرایش به لذات و مادیات است نه گرایش به معنویات. هر کس هر آن چه را بخواهد از آن استفاده کند و از هر راهی که بخواهد برود، همان راه را طی می کند ولی در نظام الهی چنین نیست.