آنچه که یک مداح ولایی باید بداند
28 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یکی ازجلوه های روشن محبت وپیوند مردم ایران اسلامی با اهل بیت پیامبراسلام (ص)برپایی آیین های مذهبی، مجالس مداحی ونوحه خوانی است.مداحی یک هنرمذهبی است که درفرهنگ شیعه جایگاه والاومخاطبان فراوانی دارد. شعرهای مداحی اگرازمحتوای عا لی وشیوایی ادبی برخوردارباشد بسیارتاثیرگذاروفرهنگ سازاست، چرا که به واسطه مداحی دلها متوجه اهل بیت علیهم السلام می گردد، عشق ها واحساس ها برانگیخته می شود وازاین رهگذرپایه های اعتقادات دینی وباورهای مردم استحکام می یابد و پیوند معنوی وعاطفی شیعیان باخاندان عصمت وطهارت قوی تروعمیق ترمی گردد.راستی مداح اهل بیت کیست؟ و رسالت آن چیست؟ مداح نمونه باید دارای چه خصوصیات وویژگیهای باشد؟ چه آفاتی این آیین مقدس را تهدید می کند؟ چگونه باید ازشیوع انحرافات وتحریفها دراین عرصه پیشگیری نمود.مادراین نوشتاربرآنیم تابه این پرسش ها پا سخ دهیم، امیدکه مفید، موثرومقبول افتد.