رزق حلال
55 بازدید
محل ارائه: توزیع عمومی
مقطع: فوق دیپلم
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
روزی واژه ای است فارسی که به معنای خورد و خوراک روزانه و آن چه که روز به روز به کسی داده می‌شود و قسمت او می‌گردد . رزق واژه‌ای عربی است و معادل روزی می باشد که به معنای خوراک روزانه، نصیب و بهره به کار رفته است. در اصطلاح چیزی است که می توان از آن بهره برداری کرد. پس رزق چیز ی است که قابلیت بهره برداری دارد، در نتیجه رزق هر کس غیراز دارایی و ثروت اوست. پس رزق هر کس به میزان برخورداری او از نعمت است نه میزان دارائی اش. زیرا خداوند روزی خود را شامل حال همه‌ی بندگانش می کند. اما ازآنجا که مال حرام پیوسته در روح و روان آدمی تأثیرات منفی می گذارد قصد داریم تا بر اساس موضوعات ارائه شده در این مقاله برای افرادی که نمی خواهند آلوده به حرام‌خواری شوند ، از آن استفاده نمایند و عوامل و زمینه های گرفتاری در مال حرام را بشناسند و به راحتی بتو انند خوشبختی و سعادت را در پیش روی خود داشته باشند.