آسیب شناسی مراسم سوگواری حسینی
53 بازدید
محل ارائه: هیئات مذهبی
مقطع: دیپلم
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مراسم سوگواری حسینی مانند هر پدیده¬ای، در گذر زمان در معرض آسیب¬های قرار گرفته است. این آسیب¬ها به نوعی برخواسته از روند تحولات اجتماعی و فرهنگ جوامع و منفعل از آداب و رسوم مناطق متنوع و نسبتاً گسترده¬ای بوده که این مراسم در آن برگذار می شده است. این آسیب¬ها و دگر¬گونی¬ها در دو محور پدید آمده است: الف- آسیب¬های محتوایی ب- آسیب-های شکلی