جایگاه مسجد
55 بازدید
محل ارائه: توزیع عمومی
مقطع: سطح 2
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اهمیّت مسجد قرآن و سنّت، به عنوان دو منبع اصلی و قطعی نزد همه مسلمین مورد قبول است. به طور کلّی محتوای اسلام و پیام آسمانی دین مقدّس اسلام را از این دو منبع استخراج می نمایند؛ اگر چه منابع دیگری هم برای استخراج این محتوا وجود دارد، امّا هیچ یک از آن ها مانند قرآن و سنّت از اجماع کامل در نزد عموم مذاهب اسلامی بر خوردار نیستند. لذا نگاهی داریم به موقعیّت و رتبه ی این نهاد مقدّس دینی یعنی مسجد، در آیات الهی و روایات، تا جایگاه آن را مورد بررسی قرار دهیم