جبهه ها وعاشورا
63 بازدید
محل ارائه: توزیع عمومی
مقطع: فوق لیسانس
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
زبان حال عشق یاد بچه های جبهه بخیر ،یاد خدا،یاد جبهه بخیر ،آن وقتها که امتداد نسیم خستگی ،احساس نمی کردم ، وزجر مثل برگ یاس نوازشم می کرد ودرد مثل نیلوفر به دورم می پیچد ،وآرامشم می داد دلم به یاد خدا بود وبه فکر خوبی غفلت با من قهر کرده بود وبا رفاه هم آشتی نداشتم .یاد موقعیتهایی بخیر که در آن فکر موقعیت نبودیم،یاد جبهه بخیر که مدینه بود. یاد قرارگاهها بخیر که بیقراری می آورد یاد پادگانها بخیر که صبحگاه حضور در آن برپا می شد عشق پرورش میداد وبازوی اخلاص را ورزیده می کرد .یاد ایستگاه صلواتی بخیر که استراحتگاه ملائکه بود یاد پله هایی بخیر که فاصله دنیا وآخرت بود یاد خودروهای بهشت بخیر ،که انبوهی دل را سوار می کرد واز جاده های صراط از میان دوزخ آتش به مقصد می رساند یاد جاده هایی بخیر که آدمی را از بیراهگی انحراف وچند راهگی نجات داد. یاد تابلوهایی بخیر که راه جاودانگی را مشخص می کرد .