نقش و جایگاه کانونهای فرهنگی-تبلیغی در برنامه ها و ماموریتهای سازمان تبلیغات اسلامی
54 بازدید
محل ارائه: سطح استان
مقطع: سطح 2
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اهداف تشکیل سازمان تبلیغات اسلامی: ۱/ احیاء و اشاعة اندیشةتابناک اسلام در همه زمینه های مورد نیاز و تقویت روح عبودیت الهی و ترویج اخلاق اسلامی در میان مردم بویژه نسل جوان. ۲/ دفاع از اصول اسلام،نظام مقدس جمهوری اسلامی و آرمانهای انقلاب اسلامی و شناخت توطئه های فرهنگی –تبلیغی بیگانگان و تبیین انحطاط و بطلان مکتبهای الحادی و انحرافی و مبارزه باآفتهای التقاط و تحجر با تکیه بر جامعیت اسلام. ۳/ گسترش کیفی و کمی تبلیغات دینی و مردمی و برانگیختن احساس مسئولیت عمومی در قبال اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران. ماده ۶: وظایف سازمانبند۱۶- جلب مشارکت و هدایت همکاریهای مردمی از طریق صدور مجوز تأسیس و ساماندهی