اصل مسجد محوری شاخصه امام و امت
64 بازدید
محل ارائه: سطح استان
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
غیر قابل انکار است که امام مسجد، مهم ترین نقش را دراجرای رسالت مسجد، بر عهده دارد. چنانچه او از شرایط لازم امامت برخوردار باشد، هرچند سایر کارگردانان مسجد شرایط ایده آل رانداشته باشند، امام مسجد می تواند بامدیریت خود، امور مسجد رابه سرانجام برساند. اما عکس این قضیه نمی تواند رسالت مسجد را تحقق بخشد. یعنی درصورتی که امام مسجد شرایط لازم را نداشته باشد، هر اندازه خادم وسایر مسئولان به وظایف خود آشنا باشند، باز امکان تحقق رسالت واقعی مسجد وجود نخواهد داشت. مسجد دارای رسالتی است که تحقق آن با شخصیت وجایگاه امام مسجد پیوند دارد، نه الزاماً باجایگاه هیئت امنا وسایر دست اندر کاران. اگر چه نمی توان نقش هیئت امنای متعهد رادراداره ی امور مسجد بی تأثیر و یا کم اثرعنوان کرد.