مطهری کیست ؟
64 بازدید
محل ارائه: سطح استان
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مطهری یک انسان کامل بود که درراه شناخت خود وخالق خود حرکت کرد وبا الگو گرفتن از سیره نبوی وسیره ائمه اطهار در زندگی خود تماشاگه راز بزرگان دین شد. وبا گفتارهای معنوی انها روح حماسه حسینی را درخود پرورش داد وبا درک صحیح اسلام ومقتضیات زمان در ادامه راه نهضت های اسلامی در صد ساله اخیرپیرامون انقلاب اسلامی تحقیق نموده وبرای تحقق ان جهاد کرد وبا جاذبه ودافعه علی (ع) مقابل ظلم وستم ایستاد تا عدل الهی اجرا شود وزمینه ای شود جهت قیام وانقلاب مهدی (عج)ودراین راه از شهید شدن نهراسید چرا که انسان وسرنوشت را می دانست وبه زندگی جاوید یا حیات اخروی یقین کامل داشت.