چهل اصل مدیریت فرهنگی در اهداف بعثت انبیاء
62 بازدید
محل ارائه: درسطح استان
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چهل اصل مدیریت فرهنگی در اهداف بعثت انبیاء