نشاط جوانی
52 بازدید
محل ارائه: استان
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
*ندای آسمانی(برنامه های دارالقرآن کریم) ـــ آموزش قرائت قرآن کریم (سطح1)"روخوانی قرآن" ـــ آموزش قرائت قرآن کریم (سطح2)"روانخوانی قرآن و صحت قرائت نماز" ـــ آموزش قرائت قرآن کریم (سطح 3) "آموزش تجوید مقدماتی و صوت و لحن پایه" ـــ آموزش قرائت قرآن کریم (سطح 4)"آموزش تجوید تکمیلی و صوت و لحن پیشرفته" ـــ آموزش قرائت قرآن‌کریم (سطح 5) طرح ارتقاء ـــ آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن‌کریم (سطح1) ـــ آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن‌کریم (سطح2) ـــ آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن‌کریم (سطح3) ـــ آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن‌کریم (سطح4) ـــ آموزش ترجمه و تفسیر قرآن کریم"نسیم حیات " ـــ آموزش حفظ قرآن کریم (سطح1) ـــ آموزش حفظ قرآن‌کریم (سطح2) ـــ تربیت معلّم قرآنِ پیش دبستانی