نشست رابطین و اعضای ستاد اعتکاف اصفهان نشست رابطین و دستگاه های عضو ستاد اعتکاف اصفهان ۲ اردیبهشت ماه در اداره کل تبلیغات اسلامی استان برگزار شد.
64 بازدید
مصاحبه کننده : خبرنگار
محل مصاحبه : اصفهان
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : سایت سازمان تبلیغات اسلامی
تعداد شرکت کننده : 0

نشست رابطین و اعضای ستاد اعتکاف اصفهان

نشست رابطین و دستگاه های عضو ستاد اعتکاف اصفهان ۲ اردیبهشت ماه در اداره کل تبلیغات اسلامی استان برگزار شد.