تربیت دینی دختران
85 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: حوزه علمیه خواهران اصفهان
نام استاد/نام دانشجو : خانم نرگس کیانی
چکیده اص اثتذای تطکیل جبهؼ ، ثطش دس فکش ػی اضجبط، ثشای ثشقشاسی ظن اجتوبػی، سضذ تکبهل خ د ث د است. تشثیت ا سبی، ه ت ی ث ثشقشاسی ق ا یی اجتوبػی، سضذ تکبهل ا هی ض د. خب اد ، ا لیی اصلی تشیی بد اجتوبػی است ک سجت سضذ ضخصیت فشد هی ض د ث سجت قذاست اػتجبس یظ ای ک ایی بد دس تفکش اسلاهی ثشخ سداس است، ایبتی دسه سد ای بصل ضذ است. ایی بد اص د ثبل صی هشد تطکیل ضذ است ش کذام سجت ث یکذیگش فشص ذای خ د، ظبیفی داس ذ. اص ظش اسلام، صی ػبهل ه دت، سحوت سجت اساهص خب اد است دس ت گ ب بی ص ذگی، هشد سا پ ب هی د ذ اضغشاه ا سا فش هی طب ذ. اص ای ش قص ػوذ ی سبص ذگی دس جبهؼ ، ث صی ثشهی گشدد. ثش کسی پ ضیذ یست ک ثسیبسی اص صفبت س حیبت فشدی اجتوبػی دختشای دس ثشخ سد ثب هسبیل فش گی، اقتصبدی هز جی دس داهبی هبدسای ضکل هی گیشد ث دلیل ایی ک استجبط جسوی، س حی س ا ی دختش ثب هبدس ػویق تش است، هبدس قص ػوذ ای دس تشثیت دختش داسد. دس تؼبلین اسلام، ت ب ثش قص هبدس، ثلک ثش قص پذس دس تشثیت دختشای تبکیذ فشا ای ضذ است. دس ای صهبی ک چشاؽ ه ش ػغ فت پذسا ا چ بی س ث خبه ضی گشاییذ ث د ک داضتی دختش گ ث ضوبس هی اهذ، اسلام ثب تؼبلین جبت ثخص خ د ث دختشای ضخصیت داد ث پذسای دست س داد ک ث ػشص ی تؼلین تشثیت دختشا طبی اسد ض ذ. اهش ص ثب ت ج ث پیطشفت بی سشیغ جبهؼ ، حض س فؼبل پذس هبدس دس تشثیت دختشای اص لحبػ ػلوی، اجتوبػی، صیستی، ػبعفی، س ا ی ... ثیطتش اص قجل احسبع هی ض د. تؼلین اه ص بی دی ی ث فشص ذای، هخص صب دختشای، سجت هی ض د ک دختشای ث ضی ی صحیح سبلن دس جبهؼ حض س داضت ثبض ذ بیتب ثت ا ذ فشص ذا ی ضبیست تشثیت ک ذ. واشگای کلیدی: تشثیت، پش سش، دیی، تشثیت دی ی، دختش، هبدس، جبهؼ