برخورد فرهنگی سیاسی هارون الرشید با علویون و سادات
72 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: حوزه علمیه خواهران اصفهان
نام استاد/نام دانشجو : خانم کبری میرزایی
در اخرین سال های حکومت بنی امیه قیام‌هایی از سوی علویان و عباسیان صورت گرفت که منجر به تشکیل سلسله ای در تاریخ اسلام به نام بنی‌عباس یا عباسیان شد. عباسیان در ابتدا از علویان حمایت می‌کردند و ادعا می‌کردند که خواهان انتقال خلافت از بنی‌امیه به بنی‌عباس هستند اما به وعده خود عمل نکردند و روش‌های مختلفی برای سرکوب علویان به کار بستند و سیاست‌های متضادی را در این راه در پیش گرفتند.
دانلود