نقش جمعیت در فرهنگ و سیاست جامعه‌ی اسلامی
66 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: حوزه علمیه خواهران اصفهان
نام استاد/نام دانشجو : خانم زینب نصر اصفهانی
بحث جمعیت از مقوله های مهم زندگی اجتماعی در جوامع بشری است و به دلیل نقش مؤثر آن در مسائل مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ... از دیر باز مورد توجه صاحب نظران واقع شده . در زمان فعلی و در جوامع اسلامی این مسئله اهمیت دو چندانی پیدا کرده و باید توجه ویژه ای به آن مبذول داشت، چرا که دشمنان به این موضوع طمع کرده اند و جایی که مؤفق به شکست جامعه‌ی اسلامی از طرق مختلف نشده اند به موضوع کاهش جمعیت مسلمانان امید بسته اند، که البته نابجا هم نیست و زیرکی و تعمق مارامی‌طلبد.